Lịch cúp điện Phú Yên ngày 22/11/2023

Lịch cúp điện Phú Yên ngày 22/11/2023


Điện lực:
Điện lực Tuy Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:15 đến 09:45
Khu vực:
Công ty Cổ phần TM&DV Việt Mỹ A&V
Lý do:
Cty TNHH TM & DV NTH đấu nối ĐZ trung áp và TBA 1250kVA -22/0,4kV (XDM) của Cty CP ĐT TM & DV Việt Mỹ A&V vào tủ RMU T149/471/AMY
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Sông Cầu
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:30
Khu vực:
Trạm BA Tuyết Diêm Bắc ( T.430 )
Lý do:
Thay TI TBA T.430/474/SCA Tuyết Diêm Bắc.
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Tuy An
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:30
Khu vực:
E673 – Phú Tân 8
Lý do:
Đội Hotline 2 tháo 03 lèo ĐZ 22kV đấu nối xuống TBA; ĐLTA thay MBA T.673/476/TAN.
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Đồng Xuân
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 09:00
Khu vực:
TBA 2002- Phân trại 1 – A20
Lý do:
Điện lực Đồng Xuân kiểm tra bảo dưỡng két hợp thay công tơ định kỳ TBA T.2002/472/ĐXU
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Đồng Xuân
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 10:00 đến 11:00
Khu vực:
TBA 2012 – Long Hà 3
Lý do:
Điện lực Đồng Xuân kiểm tra bảo dưỡng két hợp thay TI định kỳ TBA T.2012/472/ĐXU
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Đồng Xuân
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:30 đến 14:30
Khu vực:
TBA 123 – Điện đường 2
Lý do:
Điện lực Đồng Xuânkiểm tra bảo dưỡng két hợp thay công tơ định kỳ TBA T.123/471/ĐXU
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Đồng Xuân
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:30 đến 16:30
Khu vực:
TBA 624 – Trạm Tân Vinh mới
Lý do:
Điện lực Đồng Xuân kiểm tra bảo dưỡng két hợp thay TI định kỳ TBA T.624/486/TAN
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 13:30
Khu vực:
T355 Xóm đồng 2 – Hòa An
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT471/THO tại khoảng cột 86 – 87/483/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp Lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 51/483/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 13:30
Khu vực:
T.302 NM Xay xát
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT471/THO tại khoảng cột 86 – 87/483/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp Lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 51/483/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.410 HTX Hoà An Tây 1
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.411 Vĩnh Phú
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.456 Xóm Đồng – Thôn Phú Ân
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.457 Vĩnh Phú Nam
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.458 Vĩnh PHú Tây
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.415 Mỹ Thành
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.416 Phú Lộc 2
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.417 Mỹ Hoà 1
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.418 Mỹ Hoà 2
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.485 Mỹ Hòa 3
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.419 UBND Xã Hoà Thắng
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.435 Mỹ Thành
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.443 Phong Niên 4
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T444 Mỹ Hòa – Hòa Thắng
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.448 Mỹ Hòa
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.412 Phú Lộc 8
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T461 Chùa Phú Ân
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.495 CS Chợ Quán
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 09:40
Khu vực:
T.454 Chiếu sáng QL 25
Lý do:
Chuyển phương thức cắt 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:30 đến 15:30
Khu vực:
T.4001 Thi Công cầu cao tốc
Lý do:
Công ty TNHH hạ ngầm ĐZ 22kV XT474/THO tại khoảng cột 89/474/THO đến cột 91/474/THO và tại khoảng cột 87/3/474/THO đến cột 87/6/474/THO (Do ảnh hưởng Dự án đường Cao tốc Bắc – Nam). Điện lực Phú Hòa kết hợp lắp mũ chụp sứ đứng, bọc cách điện các lèo đường dây 22kV từ cột 78 đến cột 113/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.417 Mỹ Hoà 1
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.418 Mỹ Hoà 2
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.485 Mỹ Hòa 3
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.419 UBND Xã Hoà Thắng
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.435 Mỹ Thành
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.443 Phong Niên 4
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T444 Mỹ Hòa – Hòa Thắng
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Hoà
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 15:20 đến 15:30
Khu vực:
T.448 Mỹ Hòa
Lý do:
Chuyển phương thức đóng 03 LTD tại PĐ 404 Trường Nguyễn Thế Bảo/114/474/THO
Trạng thái:
Đã duyệt